KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Web sitemizin ("diyetlistesibul.com") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Site üzerinden doldurduğunuz formlar, e-postalar ve benzeri yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Topladığımız kişisel verileriniz;

Üyelik işlemlerinizi yönetmek,

Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak,

Müşteri hizmetleri sunmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, iş ortaklarımıza, tedarikçilere ve yetkilendirilmiş kamu kuruluşlarına aktarılabilir. Ancak kişisel verileriniz, izniniz olmadan ticari amaçla üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz veya değişiklik için kullanılmaz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan düzeltme, silme veya yok edilme talepleriniz doğrultusunda yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Sitemiz, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Aydınlatma Metninin Değiştirilmesi

Bu aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler sitemizde ilan edilerek kullanıcılarımıza duyurulacaktır.

İletişim ve Başvuru Yolu

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı veya diğer yöntemlerle bizimle iletişime geçerek iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinin niteliğine bağlı olarak en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Bu aydınlatma metni temel bilgilendirme amacı taşımaktadır.